مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

نوع شناسی مدل های کارآفرینی

يكشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵ ق.ظ

انواع مدلهای کارآفرینی

تلاش محققین در ارائه مدلهای کارآفرینی با توجه به جنبه های رویکرد رفتاری و رویکرد ویژگیها و تعاریف کارآفرینی انجام می گردد.در واقع می توان دو دسته مدل راار ائه نمود:

  1. مدل های  محتوایی؛
  2. مدل های فرآیندی.

 

-1 مدلهای محتوائی:

هدف محققین در رویکرد ویژگیها و مدلهای محتوائی،یافتن یک چارچوب روانشناسانه و ارائه تعریف کارآفرینی بر مبنای یک سری ویژگیهای فردی بوده است که با توجه به محدودیت تحقیقات در پرداختن و اظهار نظر قطعی راجع به این ویژگیهای فردی،ارائه مدل محتوائی فراگیر همواره راکد مانده است.بر این اساس محققین به جای پرداختن به رویکرد ویژگیها،به رویکرد رفتاری و مدلهای فرآیندی و چند بعدی روی آورده اند.)تراپمن و مورنینگ استار، 1989 ،ص 37 (

 

-2 مدلهای فرآیندی:

مدلهای فرآیندی شامل دو دسته اصلی از مدلها می باشندکه در ادامه تحت بررسی قرار خواهند گرفت:

الف( فرآیند رویدادی

ب( فرآیند چند بعدی

ج( فرآیند سیستمی

الف(فرآیند رویدادی:

در این دیدگاه ،کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرد کلیه فعالیتهای کارآفرینانه را برنامه ریزی،اجرا و کنترل می نماید.

در این بین مفاهیمی وجود دارد که بر هر رویداد در فرآیند کارآفرینانه تاثیر می گذارند.طرفداران این دیدگاه معتقدند که بروز برخی عوامل محیطی و تاثیر آن بر فرد،نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم وی به کارآفرین شدن دارد.در ادامه به بررسی مهم ترین دیدگاهها پرداخته می شود.)کوراتکو و هاجتس، 1989 ،ص 24 ( از جمله این مدل ها می توان به مدلهای زیر اشاره نمود.

 

-1 مدل رویدادی آلبرت شاپیرو(1975)

آلبرت شاپیرو استاد دانشگاه ایالت اوهایو پیشنهاد داد که بیش از آن که بر فرد کارآفرینی تمرکز صورت گیرد،باید به رویداد کارآفرینی توجه نشان داد.چرا که چنین دیدگاهی کلیه مشکلات مربوط به تعاریف کارآفرین را کنار می گذارد.در این زمینه او بیان می دارد که"رویداد کارآفرینی" در بر گیرنده موارد زیر است:

 

ابتکار: یک فرد یا گروه ابتکاری را انجام می دهد.

سازمان: منابع لازم در جهت برآورده کردن یک سری اهداف که به شکل سازمانی ترکیب می شوند.

مدیریت اجرائی: کسانی که راس کار را در دست دارند ومدیریت سازمان را بر عهده می گیرند.

استقلال نسبی: مبتکران به آزادی نسبی برای تخصیص منابع نیاز دارند.

مخاطره پذیری: مدیران و مبتکران در موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان سهیم هستند.

 

-2 مدل رویدادی فرای(1993)

از نظر فرای سه عامل در انگیزه کارآفرینی برای تاسیس یک شرکت نوپا دخالت دارند.این سه عامل عبارتند ازمتغیرهای مقدم یا پیشینه،متغیرهای تسریع کننده یا حرکت دهنده و متغیرهای توانبخش.هر سه گروه از متغیرها به عنوان نیروهای انگیزشی در تصمیم گیری کارآفرین دخالت دارند.

 

-3 مدل رویدادی ویلیام بای گریو(1994)

از نظر وی عوامل مهم در رخداد کارآفرینی عوامل شخصی،روانی محیطی می باشند.اینها عواملی هستند که باعث تولد یک موسسه